Chinese New Year Songs

Music video of Chinese New Year songs from GNP

恭喜恭喜 – 賀新年 Gong Xi Gong Xi – He Xin Nian – GNP All Stars

恭喜發財 Gong Xi Fa Cai – Benny Zheng

恭喜恭喜 Gong Xi Gong Xi – Koko Cici Jakarta (HD Full version)

財神到 (Cai Shen Dao) – Gen’s 21

新年好 Xin Nian Hao – Lidya Lau

Bai Nian – Harry & Iin

Ma Yi He Hong Bao – Anthony S Band

Dong Feng Zhu Da Jia Xin Nian Kuai Le – Dong Feng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: